विधानसभा

भेसळयुक्त बियाणांसाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणारे विधेयक विधानसभेत मांडले गेले.

बिलात भरपाईची रक्कम एका महिन्याच्या आत देण्याची तरतूद आहे आणि विलंब झाल्यास 12 टक्के वार्षिक व्याज देण्याची तरतूद आहे. भेसळयुक्त...

Translate »