all month

निंबोळी पावडरचे शेतीमधील कार्य

 निंबोळी पावडरचे शेतीमधील कार्यनिंबोळी पावडर मध्ये ‘अॅझाडीरेक्टीन’ घटक असल्यामुळे मातीमधील हुमणी, खोडकीड, कीटकोश, वाळवी विषाणु, बुरशी या शत्रूकिटकां-रोगांचा ते नायनाट...

माती परीक्षण

माती परीक्षण ही काळाची गरज :- पिकांच्या वाढीसाठी अठरा अन्नद्रव्यांची आवश्यकता असते . सामू PH ,विदयुत वाहकता EC, चुनखड़ी CaCO3...

Translate »