किमान आधारभूत किमती- रब्बी पिके 2020-21

1
  

रब्बी  2019-20 2020-21 उत्पादन  रुपये  %मोबदला
पिके                                    खर्च       वाढ   (खर्चाच्या 
                                                                    तुलनेत)

गहू      1925     1975           960       50      106%

बार्ली   1525      1600          971       75        65%

हरभरा  4875     5100         2866     225       78%

मसूर    4800      5100        2864     300        78%

मोहरी  4425      4650         2415     225       93%

करडई  5215     5327         3551     112       50%

1 thought on “किमान आधारभूत किमती- रब्बी पिके 2020-21

  1. शेतात पोल, डीपी असल्सास प्रतिमाह रु. २००० ते रु. ५००० भरपाई. ही भरपाई कशी मिळते?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »