‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌सापळा मित्र वनस्पती‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌

0
‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌
१ ) झेंडू : – मावा, रसशोषक किडी हाकलतो, निमॅटोड्स ( सुत्रकृमी ) नष्ट करतो . काकडीवर्गीय, टोमॅटो, कांदा, डाळींब व द्राक्षसारख्या फळपिकात खोडाजवळ लावावेत. मुळातुन अल्फाटेर्थिनिल स्त्राव सुटतो. नुकसानकारक किडिंना हाकलू
२ ) सोप : – फुलावर पेरोपजिवी किडी आकर्षित होतात, पानांना छिद्र पाडणाऱ्या अळीचा नायनाट परोपजिवींद्वारे होतो, सभोवती व मध्ये लावावीत.

‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌३ ) मोहरी : – अनेक पिकांवरील किर्डiना आकर्षित करणारे महत्वाचे सापळापिक. गहू, हरभऱ्यात जरूर लावावा, अनेक परोपजिवी किडींनाही आकर्षित करते.आच्छादनात मिरचीत घ्यावी.
‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌४ ) गाजर : – गाजराची फुले मोठया प्रमाणात मधमाश्या, परोपजिवी व् भक्षक किडींना आकर्षित करतात.
‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌५ ) मका : – मक्यावर परोपजिवी व भक्षक किडी निवास करतात.
‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌
६ ) तुर : – बहुवर्षीय तुरीवर परोपजिवी व भक्षक किडी टिकून राहतात.
‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌७ ) लेट्युस : – रोगनाशक आहे, हे फ्युजेरियम रोगापासून पिकांचा बचाव करते, पिकांना मरीपासुन वाचवते. पाने कुजतांना जमिनीत त्यातील औषधी द्रव्ये मिसळून फ्युजेरियमचा नाश होतो.
‍‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‌८ ) बाजरा : – फुलावर ट्रायकोग्रामा पोसुन अळ्यांचा विनाश होतो, पक्षी बसतात व अळ्यांसारखी किडी खातात‌.
🌷🌲🌳🌴🌱🌿☘🍀🍁🌾🌺🌻
                       मिश्रपीक 
🌷🌲🌳🌴🌱🌿☘🍀🍁🌾🌺🌻
१ ) भात – 🌾
ग्लिरिसिडीया, मका, चवळी ई.
२ ) सोयाबीन – ☘
मका, तीळ, धने, मेथी, तूर, 
सापळा – एरंडी व सुर्यफुल ई.
३ ) कापूस – 
मका, तीळ, मूग, चवळी, लाल अंबाडी, रानवांगी, उडीद, झेंडू, हरबरा, भुईमुग ई.
४ ) ऊस – 🌾
धने, कांदे, मेथी, मिरची, मका, हरभरा, भुईमूग, चवळी ई.
५ ) गहू – 🌾हरबरा
मोहरी, झेंडू, मका, कोथींबीर बार्डर ला राजगिरा ई.
६ ) भुईमूग – 🍀
मका, तुर, मिरची, धने, हरभरा, चवळी, वाल, सुर्यफुल ई.
७ ) हळद – 🌱
मका, धने, एरंडी, सोयाबीन, मधुमका, मिरची, मूग, घेवडा, पालेभाज्या, मेथी ई.
८ ) आद्रक / आले – 🌱
मधुमका, मिरची, धने, झेंडू, चवळी, कांदा ई.
९ ) सुर्यफुल – 🌻
मका, तीळ, मूग, चवळी, का ंदा, भुईमूग ई.
१० ) भाजीपाला – 🍃☘🍀🍁
मका, चवळी, झेंडू, मोहरी, धने ई.
११ ) कोबी – 🍃
मका, चवळी, झेंडू, मोहरी, धने ई.
१२ ) तूर – 🎋
मूग, सोयाबीन, उडीद, मका, झेंडू ई.
१३ ) हरभरा – 🌿
मेथी, धने, मका, तीळ ई.
१४ ) मिरची – 🌶
एरंडी, मका, तीळ, चवळी, झेंडू, बडीसोप ई.
१५ ) टोमॅटो – 🍎
मका, चवळी, झेंडू, धने, कांदा ई.
http://www.krushinews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »