Month: February 2017

मागेल त्याला शेततळे अंतिम तारीख ३ फेब्रवारी २०१७

मागेल त्याला शेततळे योजने अंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अॉनलाईन आर्ज करण्याची अंतिम तारीख *३ फेब्रवारी २०१७* आहे.तरी ज्या शेतक-यांना शेततळे घ्यावयाचे...

Translate »