ओळखा अन्नद्रव्यांची कमतरता

1
ओळखा अन्नद्रव्यांची कमतरता( Deficiency Syndromes):
💧🌾 1) नत्र – झाडाची खालची पाने पिवळी होतात, मुळांची व झाडांची वाढ थांबते,
फूट व फळे कमी येतात.
💧🌾 2) स्फुरद – पाने हिरवट लांबट होऊन वाढ खुंटते, पानाची मागची बाजू जांभळट होते.
🌾💧 3) पालाश – पानाच्या कडा तांबडसर होऊन पानांवर तांबडे व पिवळे ठिपके पडतात.
खोड आखूड होऊन शेंडे गळून पडतात.
🌾💧 4) जस्त – पानांचे आकारमान कमी होते. पानांतील शिरांमधील भाग पिवळा पडतो.
पिकांची वाढ खुंटते. पिकांमध्ये पेरे लहान पडतात.
💧🌾 5) लोह – शेंड्याकडील पानांच्या शिरांमधील भाग पिवळा पडतो, झाडांची वाढ
खुंटते.
🌾💧 6) तांबे – पिकांच्या शेंड्याची वाढ खुंटते व पाने लगेच गळून पडतात. तसेच पाने अरुंद
वाटतात. पानांचे टोक व कडा फिक्कट पिवळ्या दिसतात.
💧🌾 7) बोरॉन – टोकांवरील नवीन पालवीचा रंग देठाकडून फिक्कट होऊ लागतो. नवीन
पाने मरतात. पानांना सुरकुत्या पडून पिवळे चट्टे पडतात. पिकांच्या शेंड्याकडील पाने
मरतात.
💧🌾 9) मॉलिब्डेनम – 
पाने फिक्कट हिरवी पडतात. तपकिरी ठिपके पानांवर दिसतात.
पानांच्या खालच्या भागातून तपकिरी डिंकासारखे द्रव्य स्रवते.
💧🌾 10) गंधक – झाडाच्या पानांचा मूळचा हिरवा रंग कमी होतो, नंतर पाने पूर्ण पिवळी-पांढरी पडतात
(Synergism & Antagonism)
*P पचवन्यासाठी पिकाला– Zn Mn Fe B लागते.
*N पचवन्यासाठी– Mo Cu S B लागते.
*K पचवन्यासाठी — Ca Mg B लागते.
*N जास्त झाल्यावर– K Mo Ca Mg कमी पडते.
*P जास्त झाल्यावर — Zn Cu Fe N कमी पडते.
*K जास्त झाल्यावर– Mg N Ca B Mg K Ca कमी पडते.
*Ca जास्त झाल्यावर–P Mg Zn B कमी पडते.
*Zn जास्त झाल्यावर — Ca Fe K कमी पडते.
*Fe जास्त झाल्यावर– Cu Zn P Mn कमी पडते.
*Cu जास्त झाल्यावर– Mn Fe कमी पडते.
*Na जास्त झाल्यावर– K Ca Mg कमी पडते.
म्हणून अन्नद्रव्ये बेलेन्स करून दिली पाहिजेत.
म्हणजे एक जास्त झाल्यावर दूसरे कमी पडू नये आणि पिकामधे अडचणी येवू नये या साठी प्रथम पाण्याचा ph मेंटेन करा.

1 thought on “ओळखा अन्नद्रव्यांची कमतरता

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »