सोलापूर
आजचे बाजार भाव
शुक्रवार दिनांक 07/12/2018
आवक 350 गाडी
कांदा
जुना 5 गाडी
मोठा -700 -900
मिडियम – 450 – 700
गोलटा –  – – – –
गोलटी –  – – – –
एक दोन वक्कल 950 – 1000 रु गेले
नविन 340 गाडी
मोठा  700 -900 -1000
मिडियम 500 – 700
गोलटा  200 – 500
गोलटी  100 – 250                                    एक दोन वक्कल 1100 – 1200 रु गेले
पांढरा 5 गाडी
मोठा 1000 – 1100
मिडियम 900 – 1000
गोलटा  700 – 900
गोलटी 500 – 700

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »