कीटकनाशकांची व्यापारी नावे

0

*कीटकनाशकांची व्यापारी नावे*क्लोरेन्टॅनिलिप्रेल 20 एस.सी.* –
*कोराजेन
*इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ एसजी* –
*प्रोक्लेम,  डॉमिनेटर ,डेरिम, ओेलेक्स, हिलक्लेम, तत्काळ, सफारी
*अल्फामेथ्रीन १० ईसी प्रवाही* –
*स्टॉप, ब्यटन,जेम, अल्फागार्ड, कॉनगार्ड, डेल्थान, टाटाअल्फा, अल्फामेक, अल्फाक्युअर, नायक
*ऑक्झीडिमेटॉन मिथाईल २५ ईसी* – मेटॉसिस्टॉक्स, झेन्टॉक्स, मॅसिटॉक्स
*ॲसिफेट ७५ एसपी* – असाटाफ, फिल्डमार्शल, टामरानगोल्ड, लोड, ऑसिफा, स्टारथेन, ऑसोमिल, ऑसाविप, लान्सर, ट्रीमोर, टीनगार्ड, मिलटाफ, चेतक
*ॲसिटामेप्रिड २० एसपी* –
*प्राईड, प्राईझ, माणीक, लिफ्ट, रेकॉर्ड, शार्प, मुद्रा, पोलार, नाईज
*बायफेनथ्रीन १० टक्के प्रवाही* –
*टालस्टार, स्पाईन, सुपरस्टार, प्लेअर, डिसेक्ट
*बुप्रोफेझीन २५ ईसी* –
*ॲपलॉड, तोरण, ब्लेझ, फेनटॉम, काल,बुप्रोलॉड
*क्विनॉलफॉस २५ ईसी*-
*इकालक्स, फ्लॅश, बेरुशील, वज्र, कीनालक्स, सुक्विन, क्विनॉलटॉफ, कुश, क्विनगार्ड, मिलक्स
*क्लोरपायरीफॉस २० ईसी* – डर्सबान, रसबान,त्रिशुल, रडार, क्लोरगार्ड, क्लोरवीप, फोर्स, ट्रायसेल, क्लोरोसन, क्लासिक, लिथल, क्लोरोसील
*क्लोरपायरीफॉस ५० ईसी*-
*लिथल सुपर ५५०, बॉश
*सायपरमेथ्रीन २५ टक्के प्रवाही*-
*बासाथ्रिन, सिबील, रुद्र, सायपरसान, सिंबुश, सापरगार्ड, सूपर फाईटर, कोब्रा, सायरस
*सायपरमेथ्रीन १० टक्के प्रवाही -*
*सापरमार, स्टार सायप्रीन, रीपकॉर्ड, अंकुश, फेनसान, सायपरमील, उस्ताद
*कार्बारील ५० डब्ल्यु.पी.*-
*सेव्हिन, हेक्साबिन
*कार्बोफ्युरान ३ टक्के जी. -*
*फुराडान, हेक्साफुरान, फ्युराक्लार, फ्युरॉन, हॉमर
*कार्बोसल्फान २५ डि.सी. -*
*मार्शल
*कार्बोसल्फान २५ टक्के प्रवाही* –
*मार्शल, पोझी,
*क्लोथिनियाडीन ५० टक्के डब्यू.डि.जी.* –
*डेन्टॉप, डेन्टासू
*कारटॅप हायड्रोक्लोराईड ५० एसपी -*  पदान, केल्डान, कंपास, कारटॉक्स, बेकॉन एसपी
*कार्बान
**कारटॅप हायड्रोक्लोराईट ४%जीआर* –
बेकॉन जीआर, कार्बन, कारडॅन ४ जी

*डेल्टामेथ्रीन २.८ टक्के प्रवाही -*
*डेसिस, डिकामेथ्रीन, डेकागार्ड
*डायकोफॉल १८.५ ईसी -*
*केलथेन, डिफॉल, हिम्फोल, कोलोनेल- एस
*डायक्लोरव्हास ७६ ईसी -*
*नुवान, वॉपोन, डुम, सुक्लोर, व्हॅन्टॉफ, लुहोन, कोच
*डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही* –
*रोगोर, रोगोरस,हेक्सागोर, सुलगोर
*डायफेनथुरॉन ५० डब्ल्यु.पी. -*
*पोलो, अनमोल,पेगासस, रुबी, डिक्लेअर
*इमिडाक्लोप्रीड ७० डब्ल्यू. एस.* –
*गाऊचो, टाटामिडा
*इमिडाक्लोप्रीड ७० डब्ल्यू.जी.* –
*ॲडमायर, डॉन सुपर, ॲटम प्लस, टेर्नर, व्हिक्टर प्लस, सेनसेक्स गोल्ड
*इमिडाक्लोप्रीड १७.८ एस.एल.* –
*टाटामिडा, कॉन्फीडॉर, ॲटम, व्हिक्टर, सुनर, सिमर, मिडा, इमीग्रीन, इमीडा गोल्ड, चेमिडा, इमिडा सेल, महाराजा, सनसेक्स
*इमिडाक्लोप्रीड ३०.५ एससी -*
*व्हिक्टर सुपर, रेक्स
*इन्डोक्झाकार्ब १४.५ टक्के -*
*अवॉन्ट, धावा, स्टीवार्ट, दक्ष, क्विनडोक्झा, अव्वल, यमराज
*इथोफेनप्रॉक्स १० टक्के प्रवाही*-
*पुंकासो, न्युकिल, ट्रेबोन
*इथीऑन ५० टक्के प्रवाही* –
*लेझर, इन्डोथिऑन, इथीओसूल, फॉसमाईट, मिट ५०५, निलमाईट, टाफेथिऑन
*फेनव्हलरेट २० टक्के प्रवाही* –
*बीलफेन, सुमिसीडीन, लुफेन, फेनकिल
*फेनिट्रोथीऑन ५० टक्के प्रवाही* –
*सूमिथिऑन, फॉलिथीनऑन, फेनिट्रोसूल
*फेनप्रोपाथ्रिन १० टक्के प्रवाही* –
*डानिटॉल
*फेनप्रोपाथ्रिन ३० टक्के प्रवाही* –
*मिथोथीन
*फेनथीऑन ५० टक्के प्रवाही*-
*लिबॉसिड, मरकापटोफॉस
*फ्लोनिकॅमीड ५० टक्के डब्ल्यु जी* –
*उलाला
*फ्ल्युवालिनेट २० टक्के प्रवाही* –
*मावरिक
*फोरेट १० जी.* –
*थिमेट, मिलेट, लुफेट, जी-४, १० जी, युमेट
*फोसॅलॉन ३५ टक्के प्रवाही* –
*झोलोन, होल्टोन
*फिप्रोनिल ५ एससी* –
*रिजेंट, महावीर, सारजंट, स्टालकर, रेफरी, युनीप्रो
*फिप्रोनिल ०.३ टक्के जीआर* –
*स्टालकर जीआर, रेफरी जीआर
*फेनथोएट ५० टक्के प्रवाही* –
*अमेस, धानूसान
*फ्ल्युबेनडायअमाईड २० डब्ल्युजी.* –
*टाकूमी, ईनव्हेड
*फ्ल्युबेनडायअमाईड ३९.३५ टक्के प्रवाही* –
*फेम
*लिंडेन २० टक्के प्रवाही* –
*लिन टाफ, कॉनोलीन, स्टार लिंडेन
*लॅमडा- सीहॅलोथ्रीन ५ ईसी*-
*रिवा, कराटे, एजंट प्लस, रूद्रा, ब्रॉव्हो ५०००, संत्री
*लॅमडा- सीहॅलोथ्रीन २.५ ईसी*-
*सामूराय
*लॅमडा- सीहॅलोथ्रीन ४.९ सीएस*-
*मिट्रो
*मिथोमिल ४० एसपी* –
*लॅनेट, डुनेट, डॅश
*मॅलॅथिऑन ५० टक्के प्रवाही*-
*सायथिऑन, मॅलमर, मालटेक्स, हिल्थोऑन, सल्मॉथीऑन
*मिथिल पॅरिथिऑन २ टक्के भुकटी*
*फॉलिडॉल, मेटासीड
*
*नोवालूरॉन १० ईसी प्रवाही* –
*रिमॉन, युनीरॅान
*प्रोफेनोफॉस ५० टक्के ईसी*-
*क्यूरॅक्रॉन, कॅरीना, सेलक्रॉन, प्रहार, प्रोफेक्स, प्रबल, बॅन्जो, सिमक्रॉन
*प्रोपारगाईट ५७ ईसी*-
*मास्टामाईट, ओमाईट, इंडोमाईट, प्रोगार्ड
*स्पिनोसॅड ४५ टक्के एस.सी.* –
*ट्रेसर, स्पिनटॉर, कॉन्झर्व, सक्सेस
*स्पिनोसॅड २.५ टक्के एस.सी.* –
*सक्सेस
*थायमिथॉक्झाम ७० डब्ल्यू.एस.*-
*क्रुझर, कव्हर, स्पेर
*थायमिथॉक्झाम २५ डब्ल्यू जी*-
*ॲक्टरा, सितारा, ॲरो, क्लिक, स्लेअर, रिनोवा
*थायोडिकार्ब ७५ टक्के पा.वि.भु.*-
*लार्वीन, सर्वीन
*ट्रायझोफॉस ४० टक्के प्रवाही* –
*होस्टॉथिऑन, सुटाथिऑन, टायटन, जोश, ट्रायझोसेल, चार्म, त्रिकोन, टायटन, सरताज, ट्रायझो
*ट्रायझोफॉस ३५ टक्के + डेल्टा मेथ्रीन १ टक्का* –
*डेफॉस, स्पार्क, शार्क, सरपंच
*क्लोरोपायरिफॉस ५० टक्के + सापरमेथ्रीन ५ टक्के*-
*मेगा ५०५, टेरर, नुरल-डि, न्युरेल, केनॉन, इम्पाला, हामला, क्लोरोथीन, हमला, सायक्लोन
*क्लोरोपायरिफॉस १६ टक्के + आल्फामेर्थीन १ टक्का* –
*आफलातून, वायपर, रिव्हे
*प्रोफेनोफॉस ४० टक्के + सायफरमेथ्रीन ४ टक्के* –
*हिटसेल, पॉलेट्रीन-सी, बॅन्जो सुपर, डायरेक्ट
*सापरमेथ्रीन ३ टक्के प्रवाही +  क्वीनॉलफॉस २० टक्के* –
*विराट, सापरक्विन
*ॲसिफेट ५० टक्के + इमिडाक्लोप्रीड १.८ टक्के एस पी* –
*लान्सरगोल्ड*कीटकनाशकांची व्यापारी नावे*
*रायनाक्झीपार २० एस.सी.* –
*कोराजेन
*इमामेक्टीन बेन्झोएट ५ एसजी* –
*प्रोक्लेम, डेरिम, ओेलेक्स, हिलक्लेम, तत्काळ, सफारी
*अल्फामेथ्रीन १० ईसी प्रवाही* –
*स्टॉप, जेम, अल्फागार्ड, कॉनगार्ड, डेल्थान, टाटाअल्फा, अल्फामेक, अल्फाक्युअर, नायक
*ऑक्झीडिमेटॉन मिथाईल २५ ईसी* – मेटॉसिस्टॉक्स, झेन्टॉक्स, मॅसिटॉक्स
*ॲसिफेट ७५ एसपी* – असाटाफ, फिल्डमार्शल, टामरानगोल्ड, लोड, ऑसिफा, स्टारथेन, ऑसोमिल, ऑसाविप, लान्सर, ट्रीमोर, टीनगार्ड, मिलटाफ, चेतक
*ॲसिटामेप्रिड २० एसपी* –
*प्राईड, माणीक, लिफ्ट, रेकॉर्ड, शार्प, मुद्रा, पोलार, नाईज
*बायफेनथ्रीन १० टक्के प्रवाही* –
*टालस्टार, सुपरस्टार, प्लेअर, डिसेक्ट
*बुप्रोफेझीन २५ ईसी* –
*ॲपलॉड, तोरण, ब्लेझ, फेनटॉम, काल,बुप्रोलॉड
*क्विनॉलफॉस २५ ईसी*-
*इकालक्स, फ्लॅश, बेरुशील, वज्र, कीनालक्स, सुक्विन, क्विनॉलटॉफ, कुश, क्विनगार्ड, मिलक्स
*क्लोरपायरीफॉस २० ईसी* – डर्सबान, त्रिशुल, रडार, क्लोरगार्ड, क्लोरवीप, फोर्स, ट्रायसेल, क्लोरोसन, क्लासिक, लिथल, क्लोरोसील
*क्लोरपायरीफॉस ५० ईसी*-
*लिथल सुपर ५५०, बॉश
*सायपरमेथ्रीन २५ टक्के प्रवाही*-
*बासाथ्रिन, सिबील, रुद्र, सायपरसान, सिंबुश, सापरगार्ड, सूपर फाईटर, कोब्रा, सायरस
*सायपरमेथ्रीन १० टक्के प्रवाही -*
*सापरमार, स्टार सायप्रीन, रीपकॉर्ड, अंकुश, फेनसान, सायपरमील, उस्ताद
*कार्बारील ५० डब्ल्यु.पी.*-
*सेव्हिन, हेक्साबिन
*कार्बोफ्युरान ३ टक्के जी. -*
*फुराडान, हेक्साफुरान, फ्युराक्लार, फ्युरॉन, हॉमर
*कार्बोसल्फान २५ डि.सी. -*
*मार्शल
*कार्बोसल्फान २५ टक्के प्रवाही* –
*मार्शल, पोझी,
*क्लोथिनियाडीन ५० टक्के डब्यू.डि.जी.* –
*डेन्टॉप, डेन्टासू
*कारटॅप हायड्रोक्लोराईड ५० एसपी -*  पदान, केल्डान, कंपास, कारटॉक्स, बेकॉन एसपी
*कार्बान
**कारटॅप हायड्रोक्लोराईट ४%जीआर* –
बेकॉन जीआर, कार्बन, कारडॅन ४ जी

*डेल्टामेथ्रीन २.८ टक्के प्रवाही -*
*डेसिस, डिकामेथ्रीन, डेकागार्ड
*डायकोफॉल १८.५ ईसी -*
*केलथेन, डिफॉल, हिम्फोल, कोलोनेल- एस
*डायक्लोरव्हास ७६ ईसी -*
*नुवान, वॉपोन, डुम, सुक्लोर, व्हॅन्टॉफ, लुहोन, कोच
*डायमेथोएट ३० टक्के प्रवाही* –
*रोगोर, हेक्सागोर, सुलगोर
*डायफेनथुरॉन ५० डब्ल्यु.पी. -*
*पोलो, पेगासस, रुबी, डिक्लेअर
*इमिडाक्लोप्रीड ७० डब्ल्यू. एस.* –
*गाऊचो, टाटामिडा
*इमिडाक्लोप्रीड ७० डब्ल्यू.जी.* –
*ॲडमायर, ॲटम प्लस, टेर्नर, व्हिक्टर प्लस, सेनसेक्स गोल्ड
*इमिडाक्लोप्रीड १७.८ एस.एल.* –
*टाटामिडा, कॉन्फीडॉर, ॲटम, व्हिक्टर, सुनर, सिमर, मिडा, इमीग्रीन, इमीडा गोल्ड, चेमिडा, इमिडा सेल, महाराजा, सनसेक्स
*इमिडाक्लोप्रीड ३०.५ एससी -*
*व्हिक्टर सुपर, रेक्स
*इन्डोक्झाकार्ब १४.५ टक्के -*
*अवॉन्ट, धावा, स्टीवार्ट, दक्ष, क्विनडोक्झा, अव्वल, यमराज
*इथोफेनप्रॉक्स १० टक्के प्रवाही*-
*पुंकासो, न्युकिल, ट्रेबोन
*इथीऑन ५० टक्के प्रवाही* –
*लेझर, इन्डोथिऑन, इथीओसूल, फॉसमाईट, मिट ५०५, निलमाईट, टाफेथिऑन
*फेनव्हलरेट २० टक्के प्रवाही* –
*बीलफेन, सुमिसीडीन, लुफेन, फेनकिल
*फेनिट्रोथीऑन ५० टक्के प्रवाही* –
*सूमिथिऑन, फॉलिथीनऑन, फेनिट्रोसूल
*फेनप्रोपाथ्रिन १० टक्के प्रवाही* –
*डानिटॉल
*फेनप्रोपाथ्रिन ३० टक्के प्रवाही* –
*मिथोथीन
*फेनथीऑन ५० टक्के प्रवाही*-
*लिबॉसिड, मरकापटोफॉस
*फ्लोनिकॅमीड ५० टक्के डब्ल्यु जी* –
*उलाला
*फ्ल्युवालिनेट २० टक्के प्रवाही* –
*मावरिक
*फोरेट १० जी.* –
*थिमेट, मिलेट, लुफेट, जी-४, १० जी, युमेट
*फोसॅलॉन ३५ टक्के प्रवाही* –
*झोलोन, होल्टोन
*फिप्रोनिल ५ एससी* –
*रिजेंट, महावीर, सारजंट, स्टालकर, रेफरी, युनीप्रो
*फिप्रोनिल ०.३ टक्के जीआर* –
*स्टालकर जीआर, रेफरी जीआर
*फेनथोएट ५० टक्के प्रवाही* –
*अमेस, धानूसान
*फ्ल्युबेनडायअमाईड २० डब्ल्युजी.* –
*टाकूमी, ईनव्हेड
*फ्ल्युबेनडायअमाईड ३९.३५ टक्के प्रवाही* –
*फेम
*लिंडेन २० टक्के प्रवाही* –
*लिन टाफ, कॉनोलीन, स्टार लिंडेन
*लॅमडा- सीहॅलोथ्रीन ५ ईसी*-
*रिवा, कराटे, एजंट प्लस, रूद्रा, ब्रॉव्हो ५०००, संत्री
*लॅमडा- सीहॅलोथ्रीन २.५ ईसी*-
*सामूराय
*लॅमडा- सीहॅलोथ्रीन ४.९ सीएस*-
*मिट्रो
*मिथोमिल ४० एसपी* –
*लॅनेट, डुनेट, डॅश
*मॅलॅथिऑन ५० टक्के प्रवाही*-
*सायथिऑन, मॅलमर, मालटेक्स, हिल्थोऑन, सल्मॉथीऑन
*मिथिल पॅरिथिऑन २ टक्के भुकटी*-
*फॉलिडॉल, मेटासीड
*मिथिल पॅरिथिऑन ५० टक्के* प्रवाही –
*मेथासिड
*मोनोक्रोटोफॉस ३६ टक्के एसएल -*
*नुवाक्रॉन, मोनोसील, मोनोफॉस, हिलक्रॉन, बलवान, लुफॉस, सुफॉस, मिलफॉस, फॉसकिल, गार्डीयन, मोनोमार
*नोवालूरॉन १० ईसी प्रवाही* –
*रिमॉन, युनीरॅान
*प्रोफेनोफॉस ५० टक्के ईसी*-
*क्यूरॅक्रॉन, कॅरीना, सेलक्रॉन, प्रहार, प्रोफेक्स, प्रबल, बॅन्जो, सिमक्रॉन
*प्रोपारगाईट ५७ ईसी*-
*मास्टामाईट, ओमाईट, इंडोमाईट, प्रोगार्ड
*स्पिनोसॅड ४५ टक्के एस.सी.* –
*ट्रेसर, स्पिनटॉर, कॉन्झर्व, सक्सेस
*स्पिनोसॅड २.५ टक्के एस.सी.* –
*सक्सेस
*थायमिथॉक्झाम ७० डब्ल्यू.एस.*-
*क्रुझर, कव्हर, स्पेर
*थायमिथॉक्झाम २५ डब्ल्यू जी*-
*ॲक्टरा, ॲरो, क्लिक, स्लेअर, रिनोवा
*थायोडिकार्ब ७५ टक्के पा.वि.भु.*-
*लार्वीन, सर्वीन
*ट्रायझोफॉस ४० टक्के प्रवाही* –
*होस्टॉथिऑन, सुटाथिऑन, टायटन, जोश, ट्रायझोसेल, चार्म, त्रिकोन, टायटन, सरताज, ट्रायझो
*ट्रायझोफॉस ३५ टक्के + डेल्टा मेथ्रीन १ टक्का* –
*डेफॉस, स्पार्क, शार्क, सरपंच
*क्लोरोपायरिफॉस ५० टक्के + सापरमेथ्रीन ५ टक्के*-
*मेगा ५०५, टेरर, नुरल-डि, न्युरेल, केनॉन, इम्पाला, हामला, क्लोरोथीन, हमला, सायक्लोन
*क्लोरोपायरिफॉस १६ टक्के + आल्फामेर्थीन १ टक्का* –
*आफलातून, वायपर, रिव्हे
*प्रोफेनोफॉस ४० टक्के + सायफरमेथ्रीन ४ टक्के* –
*हिटसेल, पॉलेट्रीन-सी, बॅन्जो सुपर, डायरेक्ट
*सापरमेथ्रीन ३ टक्के प्रवाही मी +  क्वीनॉलफॉस २० टक्के* –
*विराट, सापरक्विन
*ॲसिफेट ५० टक्के + इमिडाक्लोप्रीड १.८ टक्के एस पी* –
*लान्सरगोल्ड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »